KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

20-01-23 Bridging culture and AV through digital
© Creative Europe
Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predlaže se pokretanje inicijative Creative Innovation Lab kojom bi se stvorili okviri za međusektorsku suradnju i inovacije. Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.
  • Ciljevi i prioriteti Poziva

Za potporu su prihvatljivi projektni prijedlozi koji:

a) predlažu nove oblike stvaralaštva na razmeđu različitih kulturnih i kreativnih sektora (uključujući audiovizualnu djelatnost) i to koristeći inovativna tehnološka rješenja (uključujući virtualnu stvarnost);

b) potiču razvoj inovativnih međusektorskih pristupa i alata kojima se omogućava pristup, distribucija, promocija i/ili monetizacija kulturnih i kreativnih industrija, uključujući kulturnu baštinu.

U fokusu projektnih prijedloga tako bi trebali biti:

- pristup usmjeren na rješavanje problema i odgovaranje na izazove KKS;

- iskustvo korisnika i publike;

- tehnologija kao rješenje određenog problema, više nego cilj;

- inovativna rješenja koja omogućuju stvaranje, distribuciju i promociju kreativnog sadržaja;

- međusektorska suradnja i tehnološka rješenja koja ju omogućuju.

 

  • Budžet i rokovi

Ukupni budžet Poziva iznosi EUR 1.715.000 .

Minimalni iznos EU potpore koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi EUR 300.000 .

Iznosom EU potpore moguće je sufinancirati do 60% troškova projektnih aktivnosti.

Zadani su vremenski okviri za provedbu projekta: 01.01.2021. – 30.06.2022.

Zadano je i trajanje projekta najdulje do 18 mjeseci.

 

Rok za podnošenje prijava je 14. svibnja 2020. godine u 17:00 h.

 

  • Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata podnesene u ime partnerskog konzorcija koji čini najmanje 3 partnera iz 3 različite države s pravom sudjelovanja u programu Kreativna Europa.

Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera:

- neprofitni subjekti (privatni ili javni)

- tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna)

- međunarodne organizacije

- sveučilišta i druge obrazovne ustanove

- istraživački centri

- profitni subjekti.

 

  • Prihvatljive projektne aktivnosti

Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata koji predviđaju provedbu aktivnosti opisanih u odlomku „Ciljevi i prioriteti Poziva“.

Pritom, nužno je zadovoljiti i sljedeća tri uvjeta:

- barem jedan aspekt audiovizualne djelatnosti

- barem jedan aspekt nove digitalne tehnologije

- provedba u barem jednoj od navedenih djelatnosti: nakladništvo, muzejska djelatnost, izvedbene umjetnosti i/ili kulturna baština.

 

  • Podnošenje prijava

Prijave se podnose elektronički putem sustava Portal Electronic Submission System, kojem je moguće pristupiti putem stranice Poziva dostupne na Funding & Tenders Portal Opportunites.

Tehničke upute za podnošenje prijava dostupne su na istom mjestu, ali i uz desni rub ekrana ove web stranice.

 

  • Kontakti za upite o Pozivu:

Desk Kreativne Europe - ured Kultura

Desk Kreativne Europe - ured MEDIA

Služba Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA): EACEA-MEDIA-BRIDGING@ec.europa.eu .

Za tehničke poteškoće obratite se HelpDesku:
EC-SEDIA-SUPPORT@ec.europa.eu .