KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Nacionalno sufinanciranje

Nacionalno sufinancoiranje 2023

Na samom početku sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Unije Kultura (2007. – 2013.), Ministarstvo kulture usvojilo je Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) kao temelj za sufinanciranje hrvatskih organizacija i ustanova iz područja kulturnih i kreativnih sektora čiji su projekti prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije.

Nastavno na uspješno sudjelovanje u programu Unije Kultura (2007. – 2013.), Ministarstvo kulture nastavilo je s praksom sufinanciranja hrvatskih organizacija u novom programu Kreativna Europa (2014. - 2020.) te je  2014. godine donesen Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura.

 

ODLUKA O ODREĐIVANJU KRITERIJA I POSTUPKA SUFINANCIRANJA PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE KREATIVNA EUROPA – POTPROGRAM KULTURA

 

U programskom razdoblju 2021. – 2027., Ministarstvo kulture i medija nastavlja s praksom sufinanciranja hrvatskih organizacija koje sudjeluju u odobrenim projektima programa Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura temeljem Odluke o određivanju kriterija i postupka sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa  – potprogram Kultura, koja stupa na snagu 28. veljače 2023. godine. (Odluka se nalazi s desne strane ove strane)

Temeljem Odluke, Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će aktivnosti u kojima sudjeluju hrvatski projektni partneri u statusu vodećeg partnera ili partnera u jednom od sljedećih natječaja potprograma Kultura:

 1. Europski projekti suradnje: mali | srednji | veliki,
 2. Cirkulacija europskih književnih djela,
 3. Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju,
 4. Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija.

 

Ministarstvo kulture i medija sufinancira aktivnosti hrvatskih projektnih partnera u projektu kako slijedi:

– u okviru kategorija Europskih projekata suradnje (manji, srednji, veliki) stopa sufinanciranja Ministarstva kulture i medija iznosi najmanje 20%, a najviše 50% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera,

– u okviru kategorija Europskih projekata suradnje (manji, srednji, veliki) stopa sufinanciranja Ministarstva kulture i medija iznosi najmanje 20%, a najviše 40% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu partnera,

– u okviru kategorije Cirkulacija europskih književnih djela stopa sufinanciranja Ministarstva kulture i medija iznosi najmanje 10%, a najviše 20% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera u projektu,

– u okviru kategorije Europskih platformi za promociju umjetnika u nastajanju stopa sufinanciranja Ministarstva kulture i medija iznosi najmanje 40%, a najviše 70% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera,

– u okviru kategorije Europskih platformi za promociju umjetnika u nastajanju stopa sufinanciranja Ministarstva kulture i medija iznosi najmanje 30%, a najviše 60% financijskog učešća hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu partnera,

– u okviru kategorije Europskih mreža kulturnih i kreativnih organizacija Ministarstvo kulture i medija sufinancira hrvatskog člana mreže do maksimalnog iznosa od EUR 1.000,00 godišnje u svrhu putovanja (koje uključuje troškove smještaja, puta i dnevnica) na aktivnosti mreže.

Sredstvima Ministarstva kulture i medija hrvatski projektni partneri mogu plaćati sve troškove koje su dio odobrenog projekta iz programa Kreativna Europa – potprogram Kultura.

 

KAKO OSTVARITI SUFINANCIRANJE MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA?

Hrvatski projektni partneri obvezni su u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji, Desku Kreativne Europe dostaviti ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura koja je sastavni dio ove Odluke. (Zahtjev se nalazi s desne strane ove stranice)

Nakon što projekt bude odobren te vodeći partner potpiše Ugovor s Izvršnom agencijom, hrvatski projektni partneri koji su propisno i u roku dostavili sve tražene dokumente bit će sufinancirani za čitavo vrijeme trajanja projekta.

 

Uzimajući u obzir status hrvatskoga projektnog partnera u projektu, njegovo trajanje, financijski udjel u projektu te raspoloživost sredstava državnog proračuna, status za sufinanciranje projekata programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura daju se na uvid Kulturnom vijeću za međunarodnu kulturnu suradnju pri Ministarstvu kulture i medije temeljem čijeg stručnog mišljenja i prijedloga, mistar kulture i medija donosi odluku o iznosu sufinanciranja svih hrvatskih projektnih partnera koji su ispunili sve navedene uvjete.

Temeljem odluke ministra sklapa se ugovor o financiranju na razdoblje od godinu dana, a za sufinanciranje višegodišnjih projekata uvjeti za sklapanje novog ugovora jesu uredno ispunjenje obveze iz prethodno ugovorenog razdoblja i pravovremena dostava detaljnoga financijskog i narativnog izvješća.

 

DOKUMENTACIJA

U okviru kategorija Europskih projekata suradnje & Cirkulacije europskih književnih djela, hrvatski projektni partneri obvezni su Desku Kreativne Europe dostaviti:

 • presliku ugovora o bespovratnim sredstvima koji su potpisali vodeći partner i Izvršna agencija, u roku od mjesec dana nakon što Izvršna agencija potpiše ugovor;
 • proračunsku tablicu (Budget table);
 • potpisan Ugovor među partnerima.

 

U okviru kategorije Europskih platformi za promociju umjetnika u nastajanju, hrvatski projektni partneri i članovi platformi obvezni su Desku Kreativne Europe dostaviti:

 • presliku izvornog ugovora o bespovratnim sredstvima koji su potpisali vodeći partner i Izvršna agencija i to u roku od mjesec dana nakon što Izvršna agencija potpiše ugovor;
 • proračunsku tablicu (Budget table);
 • potpisan Ugovor među partnerima:
 • mandatno pismo u kojem je od strane vodećeg partnera i hrvatskog partnera supotpisana jasna projekcija financijske obveze hrvatskog partnera za vrijeme trajanja projekta.

 

Hrvatski članovi mreža kulturnih i kreativnih organizacija obvezni su Desku Kreativne Europe dostaviti potvrdu o članstvu u europskoj mreži sufinanciranoj u programu Kreativna Europa – potprogram Kultura.