KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Objavljeno Izvješće o provedbi Kreativne Europe

Report 2020
Europska komisija objavila je izvješće o provedbi programa Europske unije Kreativna Europa u 2020. godini

Pandemija COVID-19 imala je značajan utjecaj na kulturni, društveni i gospodarski život Europske unije 2020. Ovo izvješće razmatra kako je, u ovom izvanrednom kontekstu, Kreativna Europa 2020. godine osigurala pomoć europskom kulturnom i kreativnom ekosustavu da nastavi s radom. U prvom poglavlju Izvješća ističu se ključne političke inicijative poduzete 2020. godine, uz podršku programa Kreativna Europa, kao odgovor na krizu izazvanu COVID-19 pandemijom. U 2020. godini postignut je politički dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o Uredbi Europske komisije 2018. godine za novi program Kreativna Europa 2021-2027.

Kroz sedam poglavlja Komisija pruža pregled mjera potpore sektoru, kroz tri podprograma – Kultura, MEDIA i međusektorski program; inicijative pokrenute s ciljem razmjene dobrih praksi i mogućnosti komunikacije kulturnih dionika. Uz projekte koji su predstavljeni u ovom izdanju, Komisija je posebno izdvojila provedbu inicijative jamstvenog fonda za kulturni i kreativni sektor te inicijative Glazba pokreće Europu https://www.emc-imc.org/cultural-policy/music-moves-europe/  i Creatives Unite platformu https://creativesunite.eu/ , internetsku platformu kao odgovor na pandemiju i hitnu potrebu da se na jednom mjestu prikupe relevantne inicijative i informacije vezane uz kulturne i kreativne sektore u Europskoj uniji  u EU -u kao odgovor na krizu izazvanu COVID –om.

Na horizontalnoj razini Komisija je pokrenula inicijativu Novog europskog Bauhausa https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_hr  kao odgovor Europskom zelenom planu. U sektorskim politikama usvojen je medijski i audiovizualni akcijski plan za jačanje europskih medija i pomoć u održavanju europske kreativne i tehnološke autonomije u digitalnom desetljeću.