KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Izvješće o praćenju programa Kreativna Europa za 2019. godinu

20-09-02 Monitoring KE 2019

Europska komisija objavila je Izvješće o praćenju programa Kreativna Europa koje ističe postignuća tijekom 2019. godine i ocrtava elemente koji će uspostaviti sljedeći Program.

 

Cilj programa Kreativna Europa je poboljšati ekonomske, socijalne i međunarodne dimenzije europskog kulturnog i kreativnog sektora, promovirati njegovu raznolikost i povećati njegovu konkurentnost.

Izvješće o praćenju za 2019. godinu opisuje cjelovitu provedbu programa i naglašava njegova glavna postignuća. Izvješće pokazuje da vrijednost financijske potpore koju pruža Kreativna Europa leži u partnerstvima i mrežama koje čine europski kulturni prostor i koji na taj način europskim građanima u potpunosti može približiti europsku kulturnu raznolikost.

U svoja tri potprograma, MEDIA, Kultura i međusektorski potprogram, Kreativna Europa je razvila specifične mjere u uskom dijalogu s dionicima u 2019. godini., a ispitivani su novi oblici potpora u ključnim područjima poput:

 • kruženja audiovizualnog sadržaja;
 • glazbene raznolikosti;
 • mobilnosti umjetnika;
 • međunarodnih kulturnih odnosa;
 • ozelenjivanja i
 • ravnopravnosti spolova.

PRIBLIŽAVANJE KREATIVNOSTI ŠIROJ PUBLICI

Za poticanje suradnje u Europi, potprogram Kultura pokriva široki spektar sektora:

 • izvedbena umjetnost
 • knjige i izdavaštvo
 • arhitektura
 • dizajn
 • moda
 • vizualne umjetnosti

Zahvaljujući financiranju više od 3100 organizacija koje su surađivale u 501 projektu, došlo je do mnogih ko-kreacija i koprodukcija koje su europske kreativce i talente približile široj publici u 2019. godini. Također, to je doprinijelo daljnjim inovacijama u digitalnom području, društvenoj integraciji i uključenosti skupina u nepovoljnijem položaju

FINANCIRANJE KREATIVNIH PROJEKATA VRIJEDNO MILIJARDU EURA

Međusektorski potprogram donosi promjene kroz inovativne i suradničke aktivnosti različitih sektora. Kroz inicijativu Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF), Program je ojačao pristup financiranju. Uz pomoć ovog financijskog instrumenta kojim upravlja Europska investicijska banka (EIF), a koji je pokrenut u okviru programa Kreativna Europa, 1547 malih i srednjih poduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru uspjelo je osigurati zajmove u vrijednosti od 1,08 milijardi EUR.

PODRŠKA NAGRAĐENIM POBJEDNIČKIM FILMOVIMA

Potprogram MEDIA, koji je usmjeren na audiovizualni sektor, podržava proširivanje i promociju prekogranične distribucije filmova u Europi i šire. Nagrađen je 21 film, koji je podržan u okviru programa Kreativna Europa, s 40 nagrada na 7 najprestižnijih filmskih festivala širom svijeta u 2019. godini.

U PRVOM PLANU EUROPSKOG PLANA OPORAVKA

Od 2021. do 2027. godine bit će pokrenut novi program za podršku kulturnom i kreativnom sektoru koji će se nastaviti na sadašnji koji završava 2020. godine. U Izvještaju o praćenju programa Kreativna Europa 2019. iznose se ključni elementi na kojima će se temeljiti budući program Kreativna Europa, a koji se odnose na suočavanje s nezapamćenim izazovima poput međunarodne konkurencije, digitalne tranzicije i krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Odgovarajući na učinke krize izazvane pandemijom virusa COVID-19, Komisija je predložila da kulturni i kreativni sektor budu prihvaćeni kao bitan dio europskog plana oporavka predloženog 27. svibnja 2020. godine, prepoznajući taj sektor kao jedan od 14 prioritetnih ekosustava.

Izvor.