KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Europska komisija objavila novo izvješće o ulozi kulture u EU djelovanjima zasnovanima na principu održivog razvoja

Europska komisija objavila novo izvješće o ulozi kulture u EU djelovanjima zasnovanima na principu održivog razvoja

U izvješću se naglašava važnost kulturne dimenzije održivog razvoja u nizu postojećih i nadolazećih EU politika, programa i inicijativa, te se u njemu poziva na veću koherentnost politika u EU djelovanjima.

 

U Izvješću o kulturnoj dimenziji EU aktivnosti održivog razvoja objavljenom 9. prosinca 2022. naglašava se nezamjenjiva uloga koju kultura predstavlja u implementaciji EU politika, programa i inicijativa povezanih s UN-ovim Programom održivog razvoja do 2030. Komisija je identificirala ključna područja u kojima je potrebno strateški učvrstiti suradnju s kulturnim i kreativnim sektorima te podržati ideje održivog razvoja. Iz različitih perspektiva i s obzirom na različite politike objašnjava se jedinstveni položaj kulturnih i kreativnih sektora kao pokretača ekonomske, društvene i ekološke dimenzije UN-ovog Programa do 2030.

Izvješće također nadopunjuje i adresira neke od preporuka OMK radne skupine (otvorena metoda koordinacije) država članica za kulturnu dimenziju održivog razvoja, koja je 20. rujna 2022. objavila izvješće Stormy times. Nature and humans: cultural courage for change. Osim toga, izvješće se nadovezuje i na rezultate UNESCO-ove konferencije MONDIACULT 2022, na kojoj se pozivalo na uvrštavanje kulture kao specifični cilj u UN-ove nove razvojne ciljeve.

U izvješću se navode EU programi i inicijative poput programa kohezije, zaposlenja i socijalnih pitanja, obrazovanja, međunarodnih i lokalnih politika, digitalne ekonomije, ali i klime, te ekoloških inicijativa vezanih uz europski zeleni plan. Naglašeni su i međusektorski prioriteti poput Novog europskog Bauhausa te projekti i djelovanja u razvoju, kao i oni koji su vezani uz Europsku godinu vještina 2023.  

 

POZADINA

Izvješće predstavlja prekretnicu u razdoblju nakon usvajanja konačne Deklaracije Mondiaculta, UNESCO-ove konferencije na temu kulturnih politika i održivog razvoja održane u Meksiku u rujnu 2022., a u kojoj je uloga kulture definirana kao globalno javno dobro. Izvješće je također dobrodošlo u kontekstu EU-ovog Radnog plana za kulturu 2023 – 2026 usvojenog 29. studenog 2022., u kojemu je identificiran velik broj radnji pomoću kojih kulturni sektori mogu pridonijeti izazovima koji su povezani s održivosti.

Izvor.