KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Novinarsko partnerstvo 2021

JOURPART 2021

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Novinarsko partnerstvo s početkom provedbe u 2021. godini.

 

Potpora za Novinarsko partnerstvo provodi se u okviru Međusektorskog potprograma programa Kreativne Europe koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima uključujući i audiovizualni.

Prioriteti Međusektorskog potprograma su:

 • pružanje potpore međusektorskoj transnacionalnoj suradnji u području politika, suradnji u pogledu promicanja uloge koju kultura ima u socijalnom uključivanju i suradnji u pogledu umjetničke slobode, promicanja vidljivosti Programa i pružanje potpore prenosivosti rezultatâ Programa;
 • poticanje inovativnih pristupa stvaranju, distribuciji i promidžbi sadržaja te pristupanju sadržaju u kulturnim i kreativnim sektorima i drugim sektorima, među ostalim uzimanjem u obzir digitalizaciju, obuhvaćajući i tržišnu i netržišnu dimenziju;
 • promicanje međusektorskih aktivnosti usmjerenih na strukturne i tehnološke promjene s kojima se suočavaju mediji, uključujući poticanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti, među ostalim u digitalnom okruženju;
 • pružanje potpore uspostavi deskova Programa u zemljama sudionicama i aktivnostima deskova Programa te poticanje prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi u kulturnim i kreativnim sektorima.

 

Europski sektor informativnih medija suočava se s višestrukim izazovima:

 • digitalna tranzicija ima ogroman utjecaj na to kako se vijesti šire i monetiziraju, mijenjajući pretpostavke vrijednosti koje su prevladavale u analognom dobu; digitalizacija je olakšala objavljivanje vijesti, ali je pojačala prekogranično nadmetanje sadržajem na globalnoj razini.
 • čitatelji sve više koriste mrežne izvore, zbog čega su novine i tradicionalno prenošenje vijesti izgubili dio prihoda od oglašavanja, a ekonomska održivost profesionalnog novinarstva našla se pod pritiskom što je dovelo do slabljenja medijskog pluralizam s obzirom da su se novine, posebno na lokalnoj razini, počele zatvarati.

Kako bi se suočili sa strukturnim i tehnološkim promjenama europskog sektora informativnih medija te podržali visokokvalitetni standardi medijske proizvodnje, program Kreativna Europa će u novom programskom razdoblju podržati međusektorske aktivnosti poticanjem prekogranične suradnje, digitalnih vještina, prekograničnog i suradničkog novinarstva te kvalitetnog sadržaja.

 

Cilj poziva za Novinarska partnerstva je pomoći širem europskom sektoru informativnih medija da postane održiviji i izdržljiviji doprinoseći pouzdanom izvještavanju o tekućim događajima, informiranoj i inkluzivnoj demokratskoj raspravi, razvoju vještina, zapošljavanju profesionalaca i novinara te slobodnom, raznolikom i pluralističkom medijskom okruženju.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 7.600.000. 

Prihvatljive projektne prijedloge pripremaju partnerski konzorciji sastavljeni od minimalno 3 prijavitelja, koji su pravne osobe uspostavljene u tri različite države koje participiraju u programu Kreativna Europa.

Prihvatljive organizacije koje mogu sudjelovati su neprofitne, javne ili privatne medijske kuće (uključujući pisani / internetski tisak, radio / podcaste, TV itd.), kao i druge organizacije koje se bave medijskim informiranjem  što uključuje medijske udruge, nevladine organizacije, novinarske fondove, organizacije za osposobljavanje fokusirajući se na medijske profesionalce.

 

Projektni prijedlozi bi trebali obuhvaćati jedan ili više od sljedećih prioriteta koji mogu uključivati preklapajuće aktivnosti:

 • Poticanje suradničke poslovne transformacije – cilj je razviti nove i bolje modele prihoda i upravljanja, nove pristupe razvoju publike, marketingu, razvoj zajedničkih profesionalnih / tehničkih standarda, nove vrste redakcija, sindikalne mreže ili druge modele za razmjenu sadržaja između novinskih medija širom EU, ili pružiti pomoć malim organizacijama za razvijanje poslovne spremnosti. U tu svrhu projekti mogu uključivati ​​događaje, online edukacije i radionice za medijske profesionalce, programe razmjene, mapiranje najboljih praksi, razvoj tehničkih standarda u cijelom sektoru, izradu praktičnih vodiča, razvoj i testiranje platformi i tehničkih rješenja za razmjenu ideja i najbolje prakse, promotivne aktivnosti ili druge aktivnosti kojima je cilj održivost sektora.
 • Poticanje projekata suradničkog novinarstva – cilj je povećati učinkovitost i kvalitetu izvještavanja. Projekti stoga mogu testirati izvorno izvještavanje i inovativne proizvodne metode i formate, povećati razmjenu najboljih praksi među novinarima i optimizirati tijekove rada za one novinarske žanrove koji zahtijevaju više vremena i sredstava. U tu svrhu projekti mogu uključivati ​​događaje, online edukacije i radionice za novinare, suradnički razvoj smjernica i uredničkih standarda, programe razmjene, mrežne programe mentorstva, financijsku potporu suradničkom novinarstvu, promotivne aktivnosti ili druge aktivnosti kojima je cilj održati kvalitetu i raznolikost novinarstva.

 

Projektne aktivnosti trebaju biti organizirane u Radne pakete (Work packages) od kojih su neki zadani, a moguće ih je i naknadno nadodati. Nakon prolaska evaluacije, pripremit će se Grant Agreement kojim će se odrediti početak projekta i uvjeti plaćanja i izvještavanja.

Predviđeno je da podržani projekti budu u trajanju do 24 mjeseca.

Maksimalni projektni proračun nije određen, a bit će definiran u Grant Agreement-u.

Troškovi će biti nadoknađeni prema stopi financiranja utvrđenoj u Grant Agreement-u (80%).

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • vođenje projekta: max 20 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

Rok za prijave je 26. kolovoza 2021. godine do 17:00 CET

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su ovdje.

 

SNIMKA  [ 5/7/2021 ]
Cross-sectoral strand - online info session
Journalism Partnerships and News Media (EACEA in collaboration with DG CNECT)