KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Pilot Project – Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU

20-08-20 Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU

Otvoren je Poziv za Pilot projekt mjerenja kulturnog i kreativnog sektora u Europskoj uniji koji je jedan od najdinamičnijih u cijeloj Europi. Kulturni i kreativni sektor na području EU važna je komponenta za europsku kulturnu raznolikost, jačanje socijalne kohezije i povećanje europske privlačnosti na međunarodnoj razini.

Tijekom posljednjih godina Eurostat je stvorio opsežnu bazu podataka o kulturnom sektoru temeljenu na statističkim podacima iz EU anketa koji su metodološki obrađeni u „Guide to Eurostat culture statistics“ iz 2018. godine.

Međutim, još uvijek nedostaju podaci na razini EU za mnoge pokazatelje i sektore, koji bi pokazali kvantitetu pune ekonomske vrijednosti kulturnog i kreativnog sektora (CCS). Posljednjih 20 godina došlo je do tehnoloških promjena koje su uvelike utjecale na kulturni i kreativni sektor: posebice digitalizaciju sektora, dolazak velikih multinacionalnih platformi, mogućnost prenošenja kulturnog sadržaja od strane korisnika koji se komercijalno iskorištavaju. Također je došlo do značajnih promjena u strukturi sektora, poput rasta tvrtki za razvoj i izdavanje videoigara i povećanja proizvodnje virtualne stvarnosti. U idućih 15 godina očekuju se daljnji značajni pomaci, a sve ove promjene vrlo su slabo obuhvaćene u trenutnom statističkom sustavu.

Glavni cilj  projekta je elaborirati i razraditi, kroz predloženo istraživanje, statistički okvir za mjerenje kulturnog i kreativnog sektora u EU-u, koristeći već postojeći rad i klasifikaciju Eurostata. Ovaj će okvir omogućiti redovitu statističku analizu ekonomskog, kulturnog i društvenog potencijala kulturni i kreativni sektor u Europi.

Rezultati koji se očekuju:

  1. definicija 'kulturnog i kreativnog sektora', u smislu međunarodnih kodeksa statističke klasifikacije, a u skladu s radom Eurostata;
  2. poboljšana statistika kulturnog i kreativnog sektora, uzimajući u obzir sve moguće izvore usporedivih podataka;
  3. nova metodologija za hvatanje internetskih usluga;
  4. novi statistički okvir koji će omogućiti redovitu statističku analizu ekonomskih, kulturnih i socijalnih potencijal kulturnog i kreativnog sektora u Europi;
  5. ažurirana procjena podataka o: doprinosu kulturnog i kreativnog sektora u BDP-u, doprinosu kulturnog i kreativnog sektora na zapošljavanje u EU, izvoz i uvoz kulturnih usluga u EU i sl.

Ovim Pozivom identificirat će se i podržati jedna ponuda, a na raspolaganju su predviđena sredstva u iznosu do 350.000 EUR.

Ponuditelji mogu nastupati samostalno ili kao skupina.

Provedba će se definirati sklapanjem izravnog ugovora s Europskom komisijom na razdoblje od najdulje 24 mjeseca.

Rok za podnošenje ponuda je 14. rujna 2020. godine do 23:59 sati po Bruxelleskom vremenu.

Uvjeti provedbe i predviđene aktivnosti detaljno su definirani natječajnom dokumentacijom, koja je dostupna na portalu EK Culture and Creativity.