KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Programi Unije: Kreativna Europa & CERV u Malom Lošinju

2024 Mali Lošinj radionica

Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Gradom Mali Lošinj organiziraju dvodnevno događanje predstavljanja programa Unije 11. i 12. travnja 2024. godine.

 

Predstavljanje će se prvi dan (u četvrtak 11. travnja) održati u Palači Fritzi na adresi Vladimira Gortana 35, Mali Lošinj, a drugog dana (u petak, 12. travnja) na dvije lokacije: u Palači Fritzi, te u prizemlju Gradske knjižnice i čitaonice Grada Malog Lošinja na adresi Zagrebačka ulica 2, Mali Lošinj.

 

Prvog dana održavanja događanja pod nazivom Programi Unije: Kreativna Europa u Malom Lošinju & CERV zajednički će se predstavit programi Kreativna Europa – potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje programi nude kao i aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Idućeg dana održat će se cjelodnevna interaktivna radionica za razradu projektnih ideja u okviru oba programa, a koja se sastoji od upoznavanja s projektnim ciklusom; upoznavanja s projektnom dokumentacijom za svaki program, te predstavljanja Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije. U tu svrhu, drugoga dana sudionici će se, ovisno o interesu, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju.

 

Građani, jednakost, prava i vrijednosti

U programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). CERV Program je najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške podršku OCD-ima i drugim dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti kroz poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

www.cerv.hr

 

Kreativna Europa – Kultura

Program je započeo 2014. godine kada su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. program Kreativna Europa dijeli se na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski, a nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.

 

PRIJAVA

 

PROGRAM

 

1. dan - Predstavljanje programa Unije: CERV & Kreativna Europa – Kultura – idejni i projektni ciklus

•             09:45 - 10:00      Registracija

•             10:00 – 10:05     Pozdravna riječ – Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja

•             10:05 – 10:50     Pregled važnih informacija o CERV-u, Željka Markulin

•             10:50- 11:40       Pregled važnih informacija o programu KE, Anera Stopfer

•             11:40 – 12:00     Pauza/kava

•           12:00 - 12:45     Od ideje do cilja: Osnove projektnog ciklusa (Project Cycle Management), Željka Markulin

•           12:45 - 13:30     Prijava projekta – Funding and Tender opportunities portal (FTOP), Anera Stopfer

•            13:30 – 14:00     Primjeri prakse - predstavljanje

•            14:00 - 14:30      Umrežavanje

 

2. dan - Predstavljanje programa Unije: CERV & Kreativna Europa – Kultura – razvoj projektne ideje

ǀ Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/Kreativnu Europu ǀ

 

•             10:00 – 10:30     Ključni pojmovi programa

•             10:30 - 11:00      Primjeri prakse - vježba

•             11:00 – 12:00     Razrada projektnih ideja– I. dio

•             12:00 – 12:15     Pauza/kava

•             12:15 - 13:30      Razrada projektnih ideja i projektna dokumentacija  – II. dio

•             13:30 – 13:45     Pitanja i odgovori

•             13:45 - 14:30      Umrežavanje

•             14:30 – 16:00     individualne konzultacije