KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Programi Unije: CERV & Kreativna Europa u Primorsko-goranskoj županiji

2022 KRK

Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Europe Direct Rijeka pri Riječkoj razvojnoj agenciji PORIN organiziraju dvodnevno događanje predstavljanja programa Unije u Primorsko-goranskoj županiji 29. i 30 .rujna 2022. godine.

 

Prvog dana održavanja događanja pod nazivom Programi Unije: CERV & Kreativna Europa u Primorsko-goranskoj županiji zajednički će se predstavit programi Kreativna Europa – potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja. Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje programi nude kao i aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Idućeg dana održat će se cjelodnevna interaktivna radionica za razradu projektnih ideja u okviru oba programa, a koja se sastoji od upoznavanja s projektnim ciklusom; upoznavanja s projektnom dokumentacijom za svaki program, te predstavljanja Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije. U tu svrhu, drugoga dana sudionici će se, ovisno o interesu, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju.

 

Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)

U programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). CERV Program je najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške podršku OCD-ima i drugim dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti kroz poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

 

Kreativna Europa – Kultura

Program je započeo 2014. godine kada su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. program Kreativna Europa dijeli se na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski, a nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.

____________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAM 
1. dan – 29/9/2022 - Predstavljanje programa Unije: CERV & Kreativna Europa - Kultura
 • 09:45 - 10:00      Registracija
 • 10:00 – 10:15     Predstavljanje Europe Direct Rijeka, Doris Sošić
 • 10:15 - 11:15      Pregled važnih informacija o CERV-u, Željka Markulin
 • 11:15 - 12:15      Pregled važnih informacija o programu KE, Morana Bigač Leš
 • 12:15 - 12:30      Pitanja i odgovori
 • 12:30 – 13:00     Umrežavanje

 

2.dan – 30/9/2022 – CERV & Kreativna Europa: idejni i projektni proces
 • 10:00 – 10:45     Od ideje do cilja: Osnove projektnog ciklusa (Project Cycle Management), Željka Markulin  
 • 10:45 - 11:15      Prijava projekta – Funding and Tender opportunities portal (FTOP), Morana Bigač Leš
 • 11:15 - 11:30      pauza / kava

 

ǀ Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/Kreativnu Europu ǀ

 

 • 11:30 – 11:45     Ključni pojmovi CERV/KE programa
 • 11:45 - 13:00      Razrada projektnih ideja – I. dio

 

 • 13:00 - 13:30 - Pauza / ručak

 

 • 13:30 – 14:30     Razrada projektnih ideja – II. dio
 • 14:30 - 14:45      Prijavni obrazac i projektna dokumentacija 

 

Za sudjelovanje potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi u stupcu s desne strane.