KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

[HVAR, otok HVAR] Predstavljanje programa Unije i radionica pripreme projektnih prijedloga

2024 Hvar vizual

Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svojstvu Nacionalne kontakt točke programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) u suradnji s Gradom Hvarom i UO Connect4 organiziraju predstavljanje programa Unije na otoku Hvaru.

 

Centralizirani programi Unije, Kreativna Europa i Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), namijenjeni su (Kreativna Europa – potprogram Kultura) podršci, povećanju konkurentnosti i poticanju gospodarskog potencijala kulturnih i kreativnih sektora i (CERV) promicanju prava, nediskriminacije i jednakosti te zaštiti vrijednosti Unije, temeljnih prava EU-a i borbi protiv nasilja.

Predstavljanje programa Unije održat će se u dva dijela: prvog dana, u popodnevnom terminu predstavit će se oba programa gdje će se sudionici upoznati s nacionalnim kontakt točkama, mogućnostima koje nude programi Unije te saznati aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Drugog dana bit će organizirana radionica pripreme projektnih prijedloga i projektne dokumentacije koja se sastoji od upoznavanja s projektnim ciklusom; upoznavanja s projektnom dokumentacijom te predstavljanja Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije. U tu svrhu, drugoga dana sudionici će se, ovisno o interesu, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju.

Radionica je namijenjena organizacijama civilnog društva, LAG-ovima, obrazovnim institucijama, jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i ustanovama koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima, umjetnicima i profesionalcima u kulturi, zainteresiranima organizacijama koji se bave razvojem lokalne zajednice, promicanjem ljudskih prava, transparentnosti, vladavine prava i temama poput borbe od/protiv nasilja i diskriminacije, zaštite okoliša i prirode, te radu s djecom, osobama s invaliditetom, mladima i umirovljenicima.

 

Predstavljanje i radionica održat će se u srijedu i četvrtak, 24. i 25. travnja 2024. godine u prostoru Fabrika 35 u gradu Hvaru.

Prvog dana, u srijedu 24. travnja program predstavljanja započet će u 16:00 sati, a drugog dana, u četvrtak 25. travnja, program će započeti u 10:00 sati.

Za sudjelovanje na cijelom događanju, obavezna je prijava putem ovog linka. Prijave se zaprimaju do 23. travnja 2024!

 

PROGRAM

DAN PRVI – Predstavljanje programa Unije

15:45 – 16:00     Registracija

16:00 – 16:50     Program Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Željka Markulin

16:50 – 17:40     Program Unije: Kreativna Europa – potprogram Kultura, Morana Bigač Leš

17:40 – 18:00     Primjeri dobre prakse – Kreativna Europa: LAB852 d.o.o. / CERV: Željka Markulin

18:00 – 18:30     Umrežavanje  

 

DAN DRUGI – Radionica pripreme projektnih prijedloga

*Podjela sudionika prema iskazanom interesu u prijavnici: KE – Kultura/CERV

9:45 – 10:00        Registracija

10:00 – 10:30     Novosti i najave iz programa Unije

10:30 – 11:15     Ključni pojmovi Programa za pripremu projektnih prijedloga

11:15 – 12:15     interaktivni dio: Priprema projektnih prijedloga temeljem natječaja

12:15 – 13:00     FTOP & projektna dokumentacija

 

Građani, jednakost, prava i vrijednosti

U programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). CERV Program je najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške podršku OCD-ima i drugim dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti kroz poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

 

Kreativna Europa

Program je započeo 2014. godine kada su se dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. program Kreativna Europa dijeli se na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski, a nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.