Zamisli. Stvaraj. Podijeli.

Nacionalno sufinaciranje

Ministarstvo kulture već godinama sufinancira hrvatske kulturne organizacije koje kao vodeći partneri ili suorganizatori uspješno sudjeluju u programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.). Potporu su hrvatske organizacije ostvarile putem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) koji je usvojen na samom početku sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Kultura (2007. – 2013.) odnosno već 2008. godine.

Nastavno na dobre uspjehe hrvatskih organizacija u programu EU Kultura (2007. – 2013.) Ministarstvo kulture nastavlja s praksom sufinanciranja hrvatskih projektnih partnera te je donijelo Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima Ministarstvo kulture sufinancira projekte koje je Europska unija odobrila u okviru programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura. 

Sufinanciraju se aktivnosti hrvatskih projektnih partnera u projektu unutar  jednog od sljedećih programskih natječaja:
1. Europski projekti suradnje:
                - Kategorija 1 – manji projekti suradnje
                - Kategorija 2 – veći projekti suradnje
2. Projekti književnih prijevoda

Projekti se sufinanciraju na sljedeći način:
- u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture sudjeluje s najmanje 20 %, a najviše 50 % financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera;
- u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjeluje s  najmanje 20 %, a najviše 40 % financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora;
- u okviru Projekata književnih prijevoda Ministarstvo kulture će sudjeluje s najmanje 10 %, a najviše 30 % financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u projektu.

Hrvatski projektni partneri su obvezni u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture dostaviti ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koji je sastavni dio Pravilnika.

Popis hrvatskih projektnih partnera kao i iznos dosadašnje potpore za realizaciju nacionalnog dijela završenih, ali i tekućih europskih projekata možete naći ovdje.